05 Innovació

15.09.2014

Creativitat, innovació i valor de mercat

Antonio Ladrón de Guevara

La creativitat, associada tradicionalment al procés creatiu en els àmbits artístics i culturals, també és la font d’innovació que permet que les empreses s’adaptin de manera sostinguda a un entorn cada vegada més dinàmic i competitiu. Al cap i a la fi, la creativitat esdevé la font de les idees que, si s’apliquen per mitjà dels processos d’innovació empresarial, generen valor afegit per al client i posicionen l’empresa en el mercat i la diferencien de les seves competidores.

La globalització creixent redueix les barreres físiques, culturals i tecnològiques entre mercats geogràfics, la qual cosa representa noves oportunitats d’internacionalització per a les empreses. Aquesta reducció de les barreres incrementa el nivell de competitivitat, la qual cosa obliga les empreses a adaptar-se als canvis i a innovar tant pel que fa a l’eficiència i els costos com al valor que les empreses aporten als béns i els serveis per diferenciar la seva oferta de l’oferta de la competència.

Tradicionalment s’ha identificat la generació de coneixement com a font principal de la innovació empresarial. Aquesta visió assumeix que, a la llarga, la inversió en capital humà contribueix inequívocament al procés innovador. No obstant això, el salt del coneixement a la innovació requereix una sèrie de capacitats i aptituds personals que catalitzen el procés i que, en certa manera, es podrien identificar amb el desenvolupament creatiu en si mateix.

Atès que la creativitat és una capacitat inherent a l’ésser humà, el seu desenvolupament afecta tots els processos de l’activitat empresarial, almenys en teoria. Així, doncs, perquè el capital humà de l’empresa pugui desenvolupar la seva capacitat creativa és imprescindible que la direcció promogui un model de gestió que faciliti l’adopció de metodologies de treball molt flexibles que potenciïn el canvi en tots els nivells. Un enfocament innovador augmenta la motivació dels treballadors, la qual cosa afavoreix l’aparició i l’aplicació d’idees noves. Per a una empresa innovadora, la creativitat ha d’esdevenir un valor més de la seva cultura empresarial, fins al punt de propiciar processos innovadors al llarg de tota la cadena de valor.

La creativitat i la innovació empresarial s’han associat tradicionalment al disseny, el desenvolupament i la comercialització de béns i serveis nous. De fet, per a moltes empreses innovar és sinònim de llançar nous productes al mercat. No obstant això, l’àmbit d’aplicació de la innovació empresarial inclou qualsevol canvi que, d’una manera o una altra, tingui un impacte positiu en la generació de valor: des del desenvolupament de processos més eficients fins a la implantació de noves formes de distribució, passant per l’ús de nous canals de comunicació amb el mercat.

Els processos d’innovació empresarial no només inclouen les millores relacionades amb les inversions i el desenvolupament d’infraestructures, sinó també les que afecten els canvis de gestió en qualsevol àrea operativa de l’empresa, des de la producció, les compres o el màrqueting fins les finances o els recursos humans. No obstant això, el comú denominador dels processos d’innovació rau en una gestió més eficient, que millora la competitivitat, permet diferenciar-se de la competència i, a fi de comptes, reverteix en la generació de valor afegit per al client i el mercat.

Antonio Ladrón de Guevara

Antonio Ladrón de Guevara

Director del Màster en Màrqueting Directe i Digital, UPF Barcelona School of Management

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris