08 Management

01.10.2015

Diversitat en l’entorn de treball

Mercè Roca

En el context global i canviant actual, el funcionament eficaç dels equips de treball és clau per aconseguir l’èxit empresarial. Per això s’atorga un gran valor a la capacitat dels professionals per treballar en equip. Però… quina és la composició òptima d’un equip de treball? Se n’ha de potenciar l’homogeneïtat per evitar els conflictes o, ben al contrari, cal fomentar-ne la heterogeneïtat?
Diversos estudis fan palès que, per aconseguir el màxim rendiment, els components d’un equip han d’assumir funcions i objectius diverses. L’expert en gestió Meredith Belbin distingeix tres tipologies i nou rols individuals: els que s’orienten a l’acció (impulsor, implementador o finalitzador); els que se centren en les persones (coordinador, cohesionador o investigador de recursos), i els que es focalitzen en la reflexió (cervell, monitor avaluador o especialista). La selecció dels membres de l’equip ha de tenir en compte com cal combinar aquests rols, a més de la mida idònia i els coneixements específics necessaris. L’equip ha de potenciar el coneixement i l’aportació de cada component perquè el resultat final multipliqui la suma d’individuals.

La globalització ha accentuat la pluralitat multifactorial, tant dins com fora de l’empresa. No obstant això, la diversitat funcional, de responsabilitats, coneixements, experiència i interessos, també pot entorpir la cohesió i el bon funcionament. A causa d’aquesta dificultat, la gestió de la diversitat, que va néixer amb el propòsit de promoure condicions equitatives per al conjunt dels recursos humans en compliment de les lleis, ha passat a ser clau per a l’estratègia empresarial. L’empresa s’ha anat adaptant a l’entorn identificant la diversitat com a font de valor afegit i avantatge competitiu.

La gestió de la diversitat mai no és trivial per a l’empresa. Per treure’n el màxim partit, cal potenciar la comunicació interna identificant els objectius comuns i escoltant totes les veus de l’equip per tenir en compte totes les alternatives a l’hora de prendre decisions. Cada membre de l’equip s’ha de fer seva la missió última de l’organització i, al mateix temps, ha de reconèixer la seva contribució individual per aconseguir-la. Això requereix normes clares de funcionament, sistemes de formació adequats, un ambient d’aprenentatge i col•laboració i un sistema equilibrat de reconeixement dels assoliments i d’incentius. Per aconseguir-ho, cal potenciar qualitats grupals com ara la capacitat de comunicar-se, col•laborar i resoldre conflictes, i enfortir la cohesió i la cultura empresarial. També cal desenvolupar competències personals, com ara la capacitat autocrítica, l’autoconeixement, la disposició a aprendre i l’adaptabilitat a circumstàncies canviants.

La necessitat urgent d’abordar la gestió de la diversitat en el management internacional ha avançat paral•lelament a la internacionalització dels centres que l’imparteixen. El curs passat més de 22.000 alumnes estrangers van estudiar a les universitats catalanes (dades del Consell Interuniversitari de Catalunya). En percentatge, van representar el 4,7% dels alumnes de grau, el 26% dels estudiants de màster i el 35,8% dels doctorands. El Master in International Business que ofereixen conjuntament l’ESCI i la BSM, escoles de negocis de la UPF, és un exponent fidel de l’afluència creixent d’estrangers. En el nou curs, aquest màster ha reunit un grup de 35 estudiants amb un espectre molt ampli de formació prèvia i més de 20 nacionalitats, només quatre dels quals són espanyols. Aquesta diversitat constitueix un repte important i, al mateix temps, és el context més idoni per capacitar-los per treballar en equips multinacionals i heterogenis.

L’equip docent té el repte de treure el màxim partit d’aquesta diversitat que, d’altra banda, és el reflex de la complexitat de l’entorn laboral i dels negocis internacionals. Es tracta de cohesionar visions i maneres de treballar diverses, aprofitar millor el talent i facilitar-ne l’expressió, i també capitalitzar el ventall multicultural al servei de la creativitat i la innovació. Assolir aquests objectius és un actiu empresarial de primer ordre, i preparar-se per aconseguir-ho com a estudiant constitueix un enriquiment molt valuós de les oportunitats professionals.

Mercè Roca

Mercè Roca

Directora del MSc in International Business, UPF Barcelona School of Management i Coordinadora Acadèmica a ESCI-UPF

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris